about.jpeg

เราเข้าใจ เพราะเราเคยเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับคุณ

แนวคิดของเรา

  ซิแกมเชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษา เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลจะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ และการใช้ชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของตนเอง

  แนวคิดนี้ก่อเกิดจากประสบการณ์การศึกษาของกลุ่มผู้ก่อตั้งซิแกม ซึ่งมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในหลายประเทศ ทั้งฝรั่งเศส ที่มหาวิทยาลัย HEC ปารีส(L’École des hautes études commerciales de Paris: HEC Paris)รัสเซีย ที่มหาวิทยาลัยมอสโก (Moscow State University: MSU และมหาวิทยาลัยรัฐรัสเซียน้ำมันและก๊าซ Gubkin แห่งรัฐรัสเซีย Gubkin Russian State University of Oil and Gas) สหราชอาณาจักร ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ส (University of St Andrews) และสหรัฐอเมริกา ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(Massachusetts Institute of Technology: MIT) ทีมของเราได้เรียนรู้ว่าประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศเหล่านี้ ได้เสริมสร้างความมั่นใจ เปิดโลกทัศน์ และสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก

เรามองเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศเหล่านี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และนำพาผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศให้ก้าวไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีความหวังว่าจะสามารถจุดพลังผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม และมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

ปณิธานของเรา

ค้นพบ

เราช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวตน ความชอบ ความสนใจ และเป้าหมายของตนเองในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งแนะนำหนทางเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

พัฒนา

เราส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา และการใช้ชีวิต อาทิ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านภาษา และความเข้าใจในตนเอง

จุดพลัง

เราช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบเป้าหมาย ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ด้วยการสร้างเสริมความมั่นใจในตนเอง เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตของผู้เรียน

ก้าวไปด้วยกัน

เราให้ความรู้ และคำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครเรียน การวางแผนการเดินทาง การเลือกที่พัก ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ความสำเร็จของเรา

เตรียมพร้อมเรียนต่อ